Stručne o projekte TELEDAN

Cieľom projektu je rozšírenie a skvalitnenie hydrologických telemetrických systémov v prihraničnej oblasti Dunaja a sprístupnenie operatívnych hydrologických údajov pre laickú ako aj odbornú verejnosť (predpovedné služby, organizácie vykonávajúce povodňové zabezpečovacie a záchranné práce, plavebné orgány, atď...) prostredníctvom internetu. Viac o projekte tu.


Všeobecné informácie

Informácie publikované na tejto stránke majú informačný charakter (informácie sú neoverené, vyhotovené automatickým telemetrickým systémom). Správcovia informačných systémov nezodpovedajú za prípadné chyby zverejnených údajov.

Poskytovateľom maďarských hydrologických údajov je Severo-zadunajské riaditeľstvo vodného hospodárstva so sídlom v Győri (Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Árpád u. 28-32., 9021 Győr, Hungary).

Výhradným poskytovateľom slovenských hydrologických dát zverejnených na tejto stránke je Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava okrem údajov zverejnených o brodových úsekoch a ľadových úkazov, ktoré poskytuje Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava a okrem údajov poskytovaných zo staníc VE Gabčíkovo – DH, VE Gabčíkovo – HH, Dobrohošť – nápustný objekt – DH, Čunovo – staré koryto, Čunovo rkm 2,352 – DH, Čunovo rkm 2,352 – HH, ktorých poskytovateľom je Vodohospodárska výstavba, š.p., Karloveská 2, P.O.Box 45, 842 04 Bratislava.   

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená, že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený!

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať vodný tok na rekreačnú plavbu.

   
Prihlásenie